Προσφορά!

Clou boots & yachtlack βερνίκι θαλάσσης άχρωμο γυαλιστερό 0,75lt

Κωδικός προϊόντος: 2600102

25,00 

Clou boots & yachtlack βερνίκι θαλάσσης άχρωμο γυαλιστερό 0,75lt

Σε απόθεμα

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

CLOU BOOTS & YACHTLACK – ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Boots & Yachtlack της CLOU είναι ένα ειδικό βερνίκι ενός συστατικού για εσωτερική και εξωτερική χρήση, πολύ ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, άχρωμο, γυαλιστερό και απαλλαγμένο από επικίνδυνες ενώσεις χρωμίου και μολύβδου. Είναι ανθεκτικό στην τριβή, διατηρεί μακροχρόνια την στιλπνότητα του και αντέχει στα απορρυπαντικά, καθώς και στα ελαφρά οξέα.

Εφαρμογή: Για βερνίκωμα εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών, αλλά και στοιχείων σε κότερα και σε ιστιοπλοϊκά σκάφη. Κατάλληλο για την συντήρηση ξύλινων στοιχείων που βρίσκονται σε επαφή με το υγρό στοιχείο ή κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Χρήση : Το βερνίκι BOOTS & YACHTLACK της CLOU περνιέται με πινέλο ή με ρολό.

Απόδοση: Με 1 λίτρο καλύπτουμε επιφάνεια 7,5 τετρ. μέτρων.

Πρώτο βερνίκωμα : Τρίβουμε και σκουπίζουμε την επιφάνεια. Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας αραιώνουμε το Yachtlack το πρώτο χέρι σε ποσοστό 20 – 40 %, και το ενδιάμεσο 10 – 20 %. Τα 3 τελευταία χέρια περνιούνται χωρίς αραίωση.

Ανανέωση : Απομακρύνουμε παλιά βερνίκια και βρωμιές. Συνεχίζουμε όπως στην προηγούμενη περίπτωση.

Στέγνωμα : Το βερνίκι BOOTS & YACHTLACK στεγνώνει σε 3 – 4 ώρες. Ξαναπερνιέται μετά από περίπου 14 ώρες .

Αραίωση και καθαρισμός: Χρησιμοποιούμε WhiteSpirit.

Σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος

Επικίνδυνα συστατικά της επισήμανσης: Νάφθα (πετρέλαιο), βαριά υδρογονοκατεργασμένη.

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) :

H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

EUH066 – Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH208 – Περιέχει 2-βουτανόνη οξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) :

P101 – Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 – Μακριά από παιδιά.

P210 – Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P243 – Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

P271 – Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P370+P378 – Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα CO2, άμμος, σκόνη πυρόσβεσης για να κατασβήσετε.

P501 – Απορρίψτε το περιεχόμενο/τον περιέκτη σε ειδικά σημεία συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και/ή διεθνείς κανονισμούς.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Οδηγίες Ασφαλείας : Εύφλεκτο προϊόν. Να μην φθάνει στα χέρια των παιδιών, ούτε να χύνεται στο δίκτυο υπονόμων. Να αποφεύγεται η εισπνοή αναθυμιάσεων. Κατά την εφαρμογή να γίνεται καλός αερισμός των χώρων.

Το βερνίκι θαλάσσης BOOTS & YACHTLACK της CLOU διατίθεται σε δοχεία των 0,75 L και 2,5 L.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας είναι στη διάθεσή σας το Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων (Technical Data Sheet) καθώς και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet), του προϊόντος CLOU BOOTS & YACHTLACK – ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Επιπλέον πληροφορίες

Brand

X
ESPA Banner